+ نوشته شده توسط پرستار در دوشنبه نوزدهم آبان 1393 و ساعت 3:59 |
هدفهاي اصلي در كمك به افرادي كه دچار مار گزيدگي شده اند عبارتند از: - جلوگيري از گسترش و انتشار سم در بدن ( بستن شريان بند در بالاي محل گزيدگي و باز كردن آن هر ۱٠ دقيقه يكبار)
- انتقال سريع مصدوم به مراكز درماني
شناخت نوع مار براي شناخت آنتي سرمي كه بايد به كار برود بسيار مهم است
اقدامات اوليه در برخورد با مصدوم ( كمكهاي اوليه ) فرد مصدوم را به آرامش تشويق نموده و از حرکت کردن وي جلوگيري نمائيد .
علائم حياتي فرد مصدوم را کنترل نموده و در صورت لزوم عمليات احياء قلبي - ريوي را شروع کنيد .
اندام گزيده شده با استفاده از آتل بندي بي حرکت شود .
مصدوم هر چه سريعتر به مرکز درماني انتقال داده شود .
اكثر گزيدگي ها در ناحيه دست و پاها اتفاق مي افتد .
بنابراين توصيه مي شود ( در مورد مارهايي كه سم آنها از طريق اختلال در عملكرد دستگاه عصبي عمل مي كند , مانند مار كبري و مار مرجاني )
با استفاده از پارچه يا باندي كه حدود 4 تا 5 سانتي متر عرض داشته باشد , بالا و پايين محل گزيدگي را ببنديد , كه البته اين كار بايد با رعايت اصول انجام شود .
باند يا پارچه را طوري ببنديد كه يك انگشت براحتي از زير آن عبور كند و مانع مسدود شدن خون سرخرگي نشود .
توجه : در صورتي كه محل گزش در نزديكي مفاصل است , از قرار دادن نوار در دو سمت مفصل خودداري كنيد و نوار مورد نظر را فقط در بالاي زخم ( سمتي كه به تنه مصدوم نزديك تر است ) ببنديد
انتهاي زخمي را پايين تر يا هم سطح قلب قرار دهيد .
زيور آلات , ساعت يا لباس هاي تنگ را از اندام گزيده شده خارج كنيد .
استفاده از دستگاه پمپ مكنده ي مخصوص در 30 دقيقه اول مارگزيدگي توصيه مي شود .
در صورتي كه پس از 5 تا 10 دقيقه بعد از گزيدگي به بيمار رسيديد , توسط ساكشن كردن مي توانيد 25-50% زهر را خارج كنيد .
در صورت در اختيار داشتن محلول آنتي سپتيك يا صابون سطح زخم را با آن شستشو دهيد.

http://s5.picofile.com/file/8136017350/994491_1476307739290993_45562044895425655_n.jpg

منبع

+ نوشته شده توسط پرستار در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 و ساعت 2:29 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط پرستار در سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 و ساعت 4:56 |

برچسب‌ها: روز پرستار, پرستاری
+ نوشته شده توسط پرستار در چهارشنبه نهم فروردین 1391 و ساعت 0:3 |
دوستان گرامی باتوجه به اینکه کم کم به فصل سرد سال نزدیک میشویم مرور برخی از موارد قابل بررسی در مورد سرمازدگی لازم به نظر میرسد.

‫آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ‬

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ‬اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد دو ﻣﻮرد اورژاﻧﺴﻲ‬ﺷﻮد:‬

http://imma.ir/

اﻓﺖ دﻣﺎي ﻛﻞ ﺑﺪن‬ﺳﺮﻣﺎ زدﮔﻲ اﻓﺖ دﻣﺎي ﻛﻞ ﺑﺪن :‬
‫ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ در اﺗﻼف ﮔﺮﻣﺎي ﺑﺪن، ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑـﺪن، ﻳـﺎ‬ ﻫﺮدو اﺳﺖ. در ﻛﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮارﺗﻲ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي ﺑـﺪن ﺑـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از ۳۵‬ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮﺳﺪ، از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود.‬
‫اﻓﺖ دﻣﺎي ﻛﻞ ﺑﺪن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوع ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻞ وﻗﺘﻲ ﻛـﻪ‬ ‫ﻓﺮدي ﺑﻪ درون ﻳﺦ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوع ﺗﺪرﻳﺠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻞ‬ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎد، ﻫﻮاي ﺳﺮد ﻳﺎ آب ﺧﻨﻚ ﻗـﺮار‬
ﺑﮕﻴﺮد.‬
‫دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮاي رخ دادن اﻓﺖ دﻣﺎي ﻛﻞ ﺑﺪن ﺿﺮوري ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ.‬اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ۱۸.۳ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ‬ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رخ دﻫﺪ. ﺑﺎد و رﻃﻮﺑـﺖ اﺛـﺮ ﺗـﺸﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه روي آﺳـﻴﺒﻬﺎي‬
‫ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮﻣﺎ دارﻧﺪ.‬ﺷﻴﺮﺧﻮران و ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ وﺳﻌﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﺜﻪ‬ ﺑﺪﻧﺸﺎن دارﻧﺪ، ﻛﻪ ﻣﻘﺪار و ﺳﺮﻋﺖ اﺗﻼف ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ. ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ‬ ‫ﻟﺮزﻳﺪن در ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ و در ﺷﻴﺮﺧﻮاران وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺪارد. در اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻴﺮ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﭼﺮﺑﻲ ﻧﻴـﺰ در‬
‫اﺗﻼف ﮔﺮﻣﺎي ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ دارد. ﺷﻴﺮﺧﻮاران و ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻗﺎدر ﺑـﻪ‬اﺳﺘﻔﺎده از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ، از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺮﻛـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﮔـﺮم و ﺧـﺎرج‬ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎ دﭼﺎر اﺷﻜﺎل اﺳـﺖ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺴﻢ ﭘﺎﻳـﻪ آﻧﻬـﺎ‬
‫ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ در اﻧﺪام ﻫﺎ اﻧﻘﺒﺎض ﺿﻌﻴﻔﻲ دارﻧﺪ: اﻳـﻦ دﻻﻳـﻞ‬ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺖ دﻣﺎي ﻛﻞ ﺑﺪن ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺣﺘﻲ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮدش‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺷﻮد.‬


ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ :‬
‫ﻟﺮز در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻي‪32 °C‬‬    ﻛﻨﺪي ﺗﻜﻠﻢ‬      ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ/ ﮔﻴﺠﻲ‬

ﺳﻔﺘﻲ ﻋﻀﻼت‬             ‫اﺧﺘﻼل ﺗﻌﺎدل‬        ‫اﻓﺰاﻳﺶ/ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ‬

‫ﻛﺒﻮدي ﭘﻮﺳﺖ‬       ‫اﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻲ-ﺗﻨﻔﺴﻲ‬             ‫اﻓﺰاﻳﺶ/ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻔﺲ‬


‫درﻣﺎن :‬
- ﺑﻴﻤﺎر را ﺳﺮﻳﻌﺎً از ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮد ﺧﺎرج ﻛﻨﻴﺪ.‬
‫2- ﺑﺴﻴﺎر آرام ﺑﻴﻤﺎر را ﺟﺎ ﺑﺠﺎ ﻛﻨﻴﺪ، ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮدن ﺧﺸﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ‬ ‫ﺑﻪ اﺧﺘﻼل رﻳﺘﻢ ﻗﻠﺒﻲ ﻛﺸﻨﺪه در ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻮد. اﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻠﺖ ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺮگ‬ در اﻓﺮاد دﭼﺎر اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎي ﺑﺪن اﺳﺖ.‬
‫3- ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﺧﻴﺲ ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.‬
‫4- ﺑﻴﻤﺎر را ﺧﺸﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.‬
 ‫5- دور ﺑﻴﻤﺎر ﭘﺘﻮي ﮔﺮﻣﻲ ﺑﭙﻴﭽﻴﺪ.‬
‫6- در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن از اﻛﺴﻴﮋن ﮔﺮم وﻣﺮﻃـﻮب‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.‬
‫7- اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻴﺪار و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻠﻌﻴﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﮔﺮم ﺑـﻪ او ﺑﺪﻫﻴـﺪ،‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻴﺪ ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ، ﻗﻬﻮه، ﻳﺎ اﻟﻜﻞ اﺳـﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬
‫8- اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر دﭼﺎر اﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺣﻴﺎء ﻗﻠﺒـﻲ- رﻳـﻮي را ﺷـﺮوع‬ ﻛﻨﻴﺪ؛ اﺣﻴﺎء ﻗﻠﺒﻲ- رﻳﻮي را ﺑﻪ ﺷـﺪت اداﻣـﻪ دﻫﻴـﺪ و آﻧـﺮا ﺑﻬـﻴﭻ ﻋﻨـﻮان‬ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ.‬
‫اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ دﻣﺎي ﺑﺪﻧـﺸﺎن ﺑـﻪ‬ دﻣﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﺣﺪود ۳۶ درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(‬ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻣﺮده اﻋﻼم ﻛﺮد.‬ ‫ﻓﻘﻂ 3 ﻳﺎ 4 ﺗﻨﻔﺲ در دﻗﻴﻘـﻪ‬ و 5 ﺗﺎ 01 ﺿـﺮﺑﺎن در دﻗﻴﻘـﻪ‬ ‫ﺑـﺮاي اداﻣـﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﻳﻚ ‫ﺑﻴﻤﺎر دﭼﺎر اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ دﻣـﺎي‬ ‫ﺑﺪن ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ.‬
‫9- اﻳﻤﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮم ﻛـﺮدن ﻣﻌﻤـﻮﻻً در‬ ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﻴﻤـﺎر ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ‬
اﺳﺖ.‬
  ‫11- ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎزوﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﺎق ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر را ﻣﺎﻟﺶ ﻧﺪﻫﻴﺪ، زﻳﺮا ﺧﻮن ورﻳـﺪي‬ ﺳﺮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﻲ راﻧﻴﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻗﻠﺒـﻲ ﻳـﺎ‬ ‫اﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.‬
  ‫21- دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﻫﺎ را ﻓﻘﻂ از ﺳﺮﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ وآﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻞ از ﺗﻨﻪ ﮔـﺮم‬ ﻧﻜﻨﻴﺪ.‬
  ‫31- ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﮔﺮم را در ﻧﻘﺎط ﭘﺮ رگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮ و ﮔـﺮدن، زﻳـﺮ ﺑﻐـﻞ،‬ ﻛﺸﺎﻟﻪ ران، ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.‬
  ‫41- در ﺻﻮرت در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻴﭻ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ از ﺗﻤﺎس ﺑـﺪن‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫آﺳــــﻴﺐ ﻣﻮﺿــــﻌﻲ ﺷــــﺪﻳﺪ‬ (frostbite‬‬)

 ‫اﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي اورژاﻧﺴﻲ ﺳﺮﻳﻊ دارﻧﺪ.‬‫اﻏﻠﺐ ﺑﺮ روي دﺳﺘﻬﺎ، ﭘﺎﻫﺎ و ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.‬


‫ﻋﻼﻳﻢ :‬
  ‫1. درد ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻮﺑﻨﺪه ﻛـﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً ﺑـﻪ ﺑـﻴﺤﺲ ﺷـﺪن ﻋـﻀﻮ ﻣﻨﺠـﺮ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد.ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻔﻴﺪ و ﻳﺎ ارﻏﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻗﻮام ﺳﻔﺖ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺟﺎﻣﺪ ﻛﻪ در ‬ﻧﻬﺎﻳﺖ‪ ‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻴﺎه و ﭼﺮﻣﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود.‬
 ‫2. ﺗﻮرم‬
‫3. ﺗﺎول ﻫـﺎي ﻛـﺎﻫﻲ رﻧـﮓ ﻛـﻪ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻪ ﺣـﺎوي ﺧـﻮن ‫ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.‬


‫ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺼﺪوم را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻴﺪ‬ ‫ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت درﻣـﺎﻧﻲ زﻳـﺮ را ﺷـﺮوع ﻛﻨﻴﺪ:‬
 ‫1- ﻣﺼﺪوم را ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﮔﺮم اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻴﺪ.‬
‫2- در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﻓﺮد آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه اﺳـﺖ ﺳـﻌﻲ ﻛﻨﻴـﺪ ﻣـﺼﺪوم را‬ ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ و اﺟﺎزه راه رﻓـﺘﻦ ﺑـﺮ روي اﻧـﺪام آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه را ﺑـﻪ ﻣﺼﺪوم ﻧﺪﻫﻴﺪ.‬
‫3- ﺳﻌﻲ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﺦ ﻋﻀﻮ را آب ﻛﻨﻴﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﺷـﻤﺎ در ﻳـﻚ ﻣﻜـﺎن‬ ﮔﺮم ﺑﺎﺷﻴﺪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺑـﺎزﻛﺮدن ﻳـﺦ ﻋـﻀﻮ را ﺑـﺼﻮرت ﻛﺎﻣـﻞ در‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﻛﺮدن ﻳﺦ ﻋﻀﻮ ﻧﻜﻨﻴﺪ.‬
‫)ﮔﺮم ﻛﺮدن و ﺳـﭙﺲ در ﻣﻌـﺮض ﻣﺠـﺪد ﺳـﺮﻣﺎ ﻗـﺮاردادن ﻋـﻀﻮ ﻳـﺦ زده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ داﺋﻤﻲ ﻋﻀﻮ ﺷﻮد(‬
‫4- آب ﻛﺮدن ﻋﻀﻮ ﻳﺦ زده دردﻧﺎك ﺑﻮده، ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎً در ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ زﻣـﺎن ‫اﻧﺘﻘﺎل ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.‬
‫5- ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﺧﻴﺲ و ﺗﻨﮓ را ﺧﺎرج ﻛﻨﻴﺪ. ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻳﺦ زده را ﺑﺎ ﻣﻼﻳﻤﺖ‬ ﺣﺮﻛﺖ دﻫﻴﺪ و ﺑﻬﻴﭻ ﻋﻨﻮان آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﺳﺎژ و ﻣـﺎﻟﺶ ﻧﺪﻫﻴـﺪ. ﻣﺎﻟﻴـﺪن ﺑـﺮف روي ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎزده اﻛﻴﺪاً ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.‬
‫6- ﻋﻀﻮ ﻳﺦ زده را ﺑﻤﺪت ۱۰ تا ۳۰دﻗﻴﻘﻪ داﺧﻞ آب ° ‪ 40-42С‬ﻗﺮاردﻫﻴﺪ ‫ﺗﺎ ﻧﺮم و ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻮد؛ دﻣﺎي آب ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻣﻘﺪار ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.‬
 ‫7- از دﺳﺘﻜﺎري زﺧﻢ و ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻴﺪن ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﻤﺎد ﻳﺎ ﻛﺮم ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.‬
 ‫8- ﻫﻤﻪ زﻳﻮر آﻻت و وﺳﺎﻳﻞ را از اﻧﺪام ﻣﺒﺘﻼ ﺧﺎرج ﻛﻨﻴﺪ.‬
‫9- اﻧﺪام ﻣﺒﺘﻼ را ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ. اﻧﺪام آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه ﻧﺒﺎﻳـﺪ در ﺗﻤـﺎس‬ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺟﺴﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ.‬
‫01- ﺑﺮاي ذوب ﻛﺮدن ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻳﺦ زده ﮔﺮﻣﺎي ﺧﺸﻚ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‫ﺑﺨﺎري، اﺟﺎق، ﺳﺸﻮار و ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ دﻳﮕﺮ را ﺑﻬﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻧﺒﺮﻳﺪ.‬
‫11- ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﮔﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘـﻂ  ‫ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻳﺦ زده.‬
  ‫2- ﻣﺼﺪوم را داﺧﻞ ﻳﻚ ﭘﺘﻮ ﺑﭙﻴﭽﻴﺪ.‬
‫31- ﺑﻌﺪ از ﮔﺮم ﺷﺪن اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﺦ زده ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺨﻲ ﻳﺎ ﭘﻨﺒﻪ ﺗﻤﻴﺰ‬ ‫ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﮔﺮم ﺷﺪه را ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺷﻞ و ﺑﺎﻧـﺪاژ ﺗﻤﻴـﺰ ﺑـﺮاي‬ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻳﺦ زدﮔﻲ ﻣﺠﺪد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜـﺎن ﺑﻴﺤﺮﻛـﺖ‬
‫ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ.‬
‫41- در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﺎول ﺑﻬﻴﭻ ﻋﻨﻮان آﻧﻬﺎ را ﭘﺎره ﻧﻜﻨﻴﺪ.‬

‫51- در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي آن را ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷـﺪ، ﻛﻨﺘـﺮل‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ.‬

 

منبع

+ نوشته شده توسط پرستار در چهارشنبه بیستم مهر 1390 و ساعت 4:24 |
) تهوع و استفراغ "NVP "

تهوع و استفراغ در ۶۰٪ تا ۸۰٪ موارد در سه ماهه اول حاملگی رخ میدهد که اکثرا بین هفته ۶ تا ۷ حاملگی شروع میشود وعلت آن بدرستی شناخته شده نیست.

این وضیعت که بیماری صبحگاهی یا ویار خوانده می شود در بعضی از زنان صبح ها بدتر بوده و با گذشت روز بهتر می شود. ولی بیماری صبحگاهی در هر زمانی از روز می تواند بروز کند. تهوع معمولاً در حدود هفته ششم شروع می شود ولی می تواند زودتر و در هفته چهارم نیز شروع شود.

تهوع معمولاً در طول ماه بعد شدیدتر می شود. حدود نیمی از زنان مبتلا به بیماری صبحگاهی در حدود هفته ۱۴ کاملاً بهبود می یابند. در باقی موارد، این مشکل در اکثر زنان یک ماه دیگر یا کمی بیشتر نیز طول می کشد، هر چند ممکن است در ادامه حاملگی دوباره بروز کرده و تا آخر حاملگی ادامه یابد.
علت بیماری صبحگاهی
علت تهوع در دوران حاملگی دقیقاً مشخص نیست ولی احتمالاً ناشی از تغییرات فیزیکی زیادی است که در بدن زن حامله رخ می دهد

بعضی از احتمالات عبارتند از:


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط پرستار در چهارشنبه بیستم مهر 1390 و ساعت 3:49 |

آنچه در مورد سرطان سینه باید بدانیم:

سرطان سینه چیست؟

سرطان سینه، رشد مهار نشده‌ی سلولهای غیر طبیعی است كه در نواحی مختلف سینه ایجاد می شود. این اتفاق ممكن است در بافتهای مختلف مانند مجاری‌ای كه شیر را انتقال می‌دهند، در بافت تولید كننده‌ی شیر و در بافت غیر غددی رخ دهد.  

سرطان سینه پس از سرطان پوست دومین سرطان شایع در زنان است. اما سرطان پستان تنها مختص زنان نبوده بلکه مردان نيز در خطر ابتلا به آن هستند.

 هر ساله تعداد زیادی از مبتلایان به سرطان سینه تشخیص داده می‌شوند و تعدادی نیز جان خود را از دست می‌دهند. خطر ابتلا به سرطان سینه با افزایش سن بیشتر می شود.  

در حدود سه چهارم از موارد بیماری در زنان بالای 50 سال ایجاد می شود. در زمان حاضر به طور متوسط سن ابتلا به این بیماری در ایران بین 45 تا 55 سال است در حالی كه این سن در كشورهای غربی بین 50 تا 60 سال است.
بیماری سرطان پستان مانند سایر بیماری‌های سرطان 4 مرحله اول تا چهارم دارد،مرحله اول آن كاملا قابل علاج قطعی است،مرحله دوم و سوم،مرحله كلینیكی است كه بیمار باید تحت درمان‌های خاص و عمدتا جراحی و شیمی‌درمانی قرار گیرد؛اما مرحله چهارم زمانی است كه بیماری خیلی پیشرفت كرده است و كار زیادی برای آن نمی‌توان انجام داد.

 در سرطان سینه،مبتلایان شانس بالایی برای زنده ماندن داشته و پس از درمان،احتمال بازگشت و عود مجدد بیماری وجود دارد.بنابراین بیماران مبتلا به سرطان سینه باید تحت نظر پزشك معالج قرار بگیرند.

احتمال پیشگیری از 40 درصد انواع سرطان‌ها وجود دارد.سرطان سینه نیز یكی از انواع سرطانی است كه به راحتی می‌توان با تشخیص زود رس از آن پیشگیری كرد و تنها شرط آن،هوشیار بودن مردم جامعه بخصوص زنان است.

سابقه فامیلی احتمال ابتلا به سرطان سینه را 5 برابر افزایش می‌دهد.از این رو پیشگیری از این سرطان بسیار حائز اهمیت است تا این بیماری در مراحل ابتدایی تشخیص داده شود.

علل :


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط پرستار در سه شنبه دوازدهم مهر 1390 و ساعت 8:58 |
 

آسم یک بیماری ریوی است و عبارت‌ است‌ از یک‌ بیماری‌ مزمن‌ همراه‌ با حملات‌ مکرر خس‌خس‌ و تنگی‌ نفس‌. این‌ بیماری‌ در تمام‌ سنین‌ می‌تواند وجود داشته‌ باشد اما 50% از موارد، کودکان‌ زیر 10 سال‌ هستند. آسم‌ بیشتر در پسران‌ رخ‌ می‌دهد تا دختران‌، اما در آسمی‌ که‌ در سنین‌ بزرگسالی‌ آغاز می‌شود زنان‌ سهم‌ بیشتری‌ را به‌ خود اختصاص‌ می‌دهند. گاهی تنفس مشکل می شود و تنگی نفس به صورت متناوب رخ می دهد. علائم و شدت بیماری در افراد مختلف متفاوت است.

 برخی از ورزشکاران حرفه ای مبتلا به آسم هستند و طی ورزش شدید کمی احساس تنگی نفس می کنند، در حالی که برخی افراد حین ورزش معمولی دچار حمله شدید آسم شده و نیاز به درمان اورژانسی پیدا می کنند. به هر حال همه ی مبتلایان به آسم در این نکته مشترک هستند که مجاری هوایی در آنها به صورت غیر طبیعی متناوباً تنگ می شود

آسم چگونه ایجاد می شود؟
در بیشتر موارد آسم در اثر تنگ شدن موقتی و برگشت پذیر مجاری هوایی ایجاد می شود. ولی در برخی افراد التهاب مجاری تنفسی در اثر آسم منجر به تغییرات دائمی می شود. مجاری تنفسی آسیب می بینند و به صورت برگشت ناپذیرو تنگ باقی می مانند. در اثر این تغییر ظرفیت تنفسی کاهش می یابد. ممکن است سرفه و خس خس سینه در شرایط عادی وجود نداشته باشند ولی تستهای تنفسی کاهش توانایی ریه در خروج هوا را نشان می دهند. اگر باریک شدن مجاری تنفسی شدید باشد، حتی فعالیتهای ساده مانند بالا رفتن از پله ها ممکن است موجب تنگی نفس شود. تغییرات دائمی راههای هوایی فقط در برخی افراد مبتلا به آسم رخ می دهد. ممکن است شدید بودن بیماری، طولانی بودن مدت ابتلا و عدم درمان آسم با داروهای ضد التهابی علت آن باشد. برخی مطالعات نشان می دهند که در افرادی که آسم خفیف دارند احتمال آسیب دائمی و کاهش عملکرد ریه کمتر است.

چه چيزهايي باعث آسم مي شود ؟
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط پرستار در سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390 و ساعت 9:37 |

در دنيا بیش از ۶۵۰عقرب وجود دارد كه  از این میان ۵۰ نوع براي انسان خطرناك هستند. در ایران خطرناک ترین آنها همی اسکورپیون لپتوریس است که محل زیست اصلی آن خوزستان بوده و به نام محلی گاردیم مشهور است . فعالیت عقربها در آب و هوای گرم و شب ها بیشتر میشود .سم آنها عمدتا نورتوکسیک بوده و باعث تحریک کانالهای سدیمی و در نتیجه افزایش فعالیت سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک میشود.

علائم و نشانه ها:

پس از چند دقیقه از گزیدگی در موضع درد شدید تاول و ادم ایجاد میشود. ودر طی ۴ ساعت علائم فعالیت بیش از حد سیستم عصبی ظاهر میشود.

تاول و قرمزي پوست

تورم در حال پيشرفت

تهوع و استفراغ

آبريش از دهان

اختلال رواني

بي حسي و گزگز انگشتان

بي اختياري ادرار و مدفوع

تشنج

اقدامات اوليه در عقرب گزيدگي:

 -استراحت و بي حركت نگه داشتن مصدوم و عضو مبتلا،

-خارج كردن ساعت و زيور آلات

- كمپرس سرد (۱۰-۱۵) جهت تسکین درد

 نكته: از گذاشتن يخ به طور مستقيم بر روي اندام خودداري فرماييد

 - در صورت نزديك بودن به مركز درماني بهتر است بدون فوت وقت مصدوم را به آن جا انتقال دهيد.

 -  در انواع غیر گاردیمی استفاده از دستگاه مکنده جهت خارج کردن سم در دقایق اولیه 

-  تجويز اكسيژن در صورت لزوم و انتقال به مراكز درماني

به دليل جذب سريع زهر و حجم كم آن، نيازي به تخليه محل گزش وجود ندارد. كنترل مجاري هوايي، كنترل درد ، اضطراب و اختلالات حركتي مصدوم از جمله اقدامات كمكي مي باشد. ضمنا پادزهرعقرب گزيدگي در درمانگاههاي محلي موجود است كه بايد سريعا تزريق شود. تجويز آرام بخش هم مي تواند به مصدومين كمك كند.
در بزرگسالان درد و بيحسي ناحيه تزريق پس از ۲۴ ساعت برطرف مي شود ولي علايم عصبي و عضلات اسكلتي ممكن است زمان بيشتري به طول انجامد. چنين علايمي يك ساعت پس از تزريق پادزهر برطرف مي شود ولي ممكن است درد تا ۲۴ ساعت ادامه داشته باشد

بستن بالاي محل گزش با هدف تاخير در جذب سم

توجه : در صورت نزديك بودن مراكز درماني بهتر است بدون فوت وقت و انجام اقدامات اضافي مصدوم را هر چه سريعتر به مراكز درماني منتقل كنيد .

گزيدگي عقرب در افراد پير , كودكان , نوزادان و افراد مصدوم خطرناك تر است . همچنين اگر گزش متعدد يا نزديك سر و صورت يا گردن مصدوم باشد , خطرناك تر از گزش اندام ( دست و پا ) خواهد بود . به ياد داشته باشيد كه علايم گزيدگي با عقرب " گارديم " در ابتدا بسيار خفيف و ناچيز است و همين مسئله اغلب باعث عدم مراجعه به موقع فرد به مراكز درماني مي گردد . اما مراجعه به مراكز درماني لازم و ضروري است و تاخير مي تواند منجر به بروز علايم مختلف مسموميت , از بين رفتن بافت هاي بدن در محل گزش يا حتي در موارد شديد منجر به مرگ فرد گردد .

+ نوشته شده توسط پرستار در پنجشنبه ششم مرداد 1390 و ساعت 5:15 |

یکی از مواردی که در سوختگی اهمیت دارد محاسبه مایع بیمار است. برای محاسبه مایع مورد نیاز بیمار باید علاوه بر مایع نگهدارنده ، مقدار مایع از دست رفته در بیمار را اندازه‌گیری کرده و به نگهدارنده افزود.

برای برآورد مایع از دست رفته فرمول‌های زیادی وجود دارد بفرض فرمول پارکلند که در آن 4 برابر وزن فرد در سطح سوختگی وی افزوده شده و میزان کمبود گفته می‌شود.

Replacement fluid= 4 mL × Weight(Kg)  × % burning area

سطح سوختگی را بر اساس بخشی از پوست که دچار سوختگی درجه 2 و 3 شده است، محاسبه می‌شود. نیمی از مایع در ظرف 8 ساعت اولیه و مابقی در ظرف 16 ساعت بعد تجویز می‌شود.

مثال:

مرد 70 کیلوگرمی با سوختگی  25 درصد به اورژانس آمده است. میزان مایع تجویزی چقدر است؟

میزان مایع از دست رفته:

4×70×25= 7000 cc

3500 سی سی در 8 ساعت اول و همین میزان در 16 ساعت بعد باید برود.

مایع نگهدارنده بیمار 2.5 لیتر است.  که حدود 850 سی سی آن در 8 ساعت اول می‌رود .

نتیجه آنکه برای بیمار باید  3350 سی سی در 8 ساعت اولیه و 5150 سی سی در 16 ساعت بعد باید برود. بنابراین بیمار در 8 ساعت ابتدایی هر ساعت به 420 سی سی و در 16 ساعت بعد به هر ساعت 320 سی سی مایع لازم دارد.

 

منبع: اورژانسهای پزشکی (دکتر بهروز هاشمی)

+ نوشته شده توسط پرستار در شنبه بیست و پنجم دی 1389 و ساعت 4:39 |