برچسب‌ها: روز پرستار, پرستاری
+ نوشته شده توسط پرستار در چهارشنبه نهم فروردین 1391 و ساعت 0:3 |
دوستان گرامی باتوجه به اینکه کم کم به فصل سرد سال نزدیک میشویم مرور برخی از موارد قابل بررسی در مورد سرمازدگی لازم به نظر میرسد.

‫آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ‬

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ‬اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد دو ﻣﻮرد اورژاﻧﺴﻲ‬ﺷﻮد:‬

http://imma.ir/

اﻓﺖ دﻣﺎي ﻛﻞ ﺑﺪن‬ﺳﺮﻣﺎ زدﮔﻲ اﻓﺖ دﻣﺎي ﻛﻞ ﺑﺪن :‬
‫ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ در اﺗﻼف ﮔﺮﻣﺎي ﺑﺪن، ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑـﺪن، ﻳـﺎ‬ ﻫﺮدو اﺳﺖ. در ﻛﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮارﺗﻲ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي ﺑـﺪن ﺑـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از ۳۵‬ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮﺳﺪ، از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود.‬
‫اﻓﺖ دﻣﺎي ﻛﻞ ﺑﺪن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوع ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻞ وﻗﺘﻲ ﻛـﻪ‬ ‫ﻓﺮدي ﺑﻪ درون ﻳﺦ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوع ﺗﺪرﻳﺠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻞ‬ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎد، ﻫﻮاي ﺳﺮد ﻳﺎ آب ﺧﻨﻚ ﻗـﺮار‬
ﺑﮕﻴﺮد.‬
‫دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮاي رخ دادن اﻓﺖ دﻣﺎي ﻛﻞ ﺑﺪن ﺿﺮوري ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ.‬اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ۱۸.۳ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ‬ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رخ دﻫﺪ. ﺑﺎد و رﻃﻮﺑـﺖ اﺛـﺮ ﺗـﺸﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه روي آﺳـﻴﺒﻬﺎي‬
‫ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮﻣﺎ دارﻧﺪ.‬ﺷﻴﺮﺧﻮران و ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ وﺳﻌﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﺜﻪ‬ ﺑﺪﻧﺸﺎن دارﻧﺪ، ﻛﻪ ﻣﻘﺪار و ﺳﺮﻋﺖ اﺗﻼف ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ. ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ‬ ‫ﻟﺮزﻳﺪن در ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ و در ﺷﻴﺮﺧﻮاران وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺪارد. در اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻴﺮ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﭼﺮﺑﻲ ﻧﻴـﺰ در‬
‫اﺗﻼف ﮔﺮﻣﺎي ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ دارد. ﺷﻴﺮﺧﻮاران و ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻗﺎدر ﺑـﻪ‬اﺳﺘﻔﺎده از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ، از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺮﻛـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﮔـﺮم و ﺧـﺎرج‬ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎ دﭼﺎر اﺷﻜﺎل اﺳـﺖ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺴﻢ ﭘﺎﻳـﻪ آﻧﻬـﺎ‬
‫ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ در اﻧﺪام ﻫﺎ اﻧﻘﺒﺎض ﺿﻌﻴﻔﻲ دارﻧﺪ: اﻳـﻦ دﻻﻳـﻞ‬ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺖ دﻣﺎي ﻛﻞ ﺑﺪن ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺣﺘﻲ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮدش‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺷﻮد.‬


ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ :‬
‫ﻟﺮز در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻي‪32 °C‬‬    ﻛﻨﺪي ﺗﻜﻠﻢ‬      ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ/ ﮔﻴﺠﻲ‬

ﺳﻔﺘﻲ ﻋﻀﻼت‬             ‫اﺧﺘﻼل ﺗﻌﺎدل‬        ‫اﻓﺰاﻳﺶ/ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ‬

‫ﻛﺒﻮدي ﭘﻮﺳﺖ‬       ‫اﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻲ-ﺗﻨﻔﺴﻲ‬             ‫اﻓﺰاﻳﺶ/ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻔﺲ‬


‫درﻣﺎن :‬
- ﺑﻴﻤﺎر را ﺳﺮﻳﻌﺎً از ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮد ﺧﺎرج ﻛﻨﻴﺪ.‬
‫2- ﺑﺴﻴﺎر آرام ﺑﻴﻤﺎر را ﺟﺎ ﺑﺠﺎ ﻛﻨﻴﺪ، ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮدن ﺧﺸﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ‬ ‫ﺑﻪ اﺧﺘﻼل رﻳﺘﻢ ﻗﻠﺒﻲ ﻛﺸﻨﺪه در ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻮد. اﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻠﺖ ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺮگ‬ در اﻓﺮاد دﭼﺎر اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎي ﺑﺪن اﺳﺖ.‬
‫3- ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﺧﻴﺲ ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.‬
‫4- ﺑﻴﻤﺎر را ﺧﺸﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.‬
 ‫5- دور ﺑﻴﻤﺎر ﭘﺘﻮي ﮔﺮﻣﻲ ﺑﭙﻴﭽﻴﺪ.‬
‫6- در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن از اﻛﺴﻴﮋن ﮔﺮم وﻣﺮﻃـﻮب‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.‬
‫7- اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻴﺪار و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻠﻌﻴﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﮔﺮم ﺑـﻪ او ﺑﺪﻫﻴـﺪ،‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻴﺪ ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ، ﻗﻬﻮه، ﻳﺎ اﻟﻜﻞ اﺳـﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬
‫8- اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر دﭼﺎر اﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺣﻴﺎء ﻗﻠﺒـﻲ- رﻳـﻮي را ﺷـﺮوع‬ ﻛﻨﻴﺪ؛ اﺣﻴﺎء ﻗﻠﺒﻲ- رﻳﻮي را ﺑﻪ ﺷـﺪت اداﻣـﻪ دﻫﻴـﺪ و آﻧـﺮا ﺑﻬـﻴﭻ ﻋﻨـﻮان‬ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ.‬
‫اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ دﻣﺎي ﺑﺪﻧـﺸﺎن ﺑـﻪ‬ دﻣﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﺣﺪود ۳۶ درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(‬ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻣﺮده اﻋﻼم ﻛﺮد.‬ ‫ﻓﻘﻂ 3 ﻳﺎ 4 ﺗﻨﻔﺲ در دﻗﻴﻘـﻪ‬ و 5 ﺗﺎ 01 ﺿـﺮﺑﺎن در دﻗﻴﻘـﻪ‬ ‫ﺑـﺮاي اداﻣـﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﻳﻚ ‫ﺑﻴﻤﺎر دﭼﺎر اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ دﻣـﺎي‬ ‫ﺑﺪن ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ.‬
‫9- اﻳﻤﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮم ﻛـﺮدن ﻣﻌﻤـﻮﻻً در‬ ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﻴﻤـﺎر ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ‬
اﺳﺖ.‬
  ‫11- ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎزوﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﺎق ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر را ﻣﺎﻟﺶ ﻧﺪﻫﻴﺪ، زﻳﺮا ﺧﻮن ورﻳـﺪي‬ ﺳﺮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﻲ راﻧﻴﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻗﻠﺒـﻲ ﻳـﺎ‬ ‫اﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.‬
  ‫21- دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﻫﺎ را ﻓﻘﻂ از ﺳﺮﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ وآﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻞ از ﺗﻨﻪ ﮔـﺮم‬ ﻧﻜﻨﻴﺪ.‬
  ‫31- ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﮔﺮم را در ﻧﻘﺎط ﭘﺮ رگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮ و ﮔـﺮدن، زﻳـﺮ ﺑﻐـﻞ،‬ ﻛﺸﺎﻟﻪ ران، ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.‬
  ‫41- در ﺻﻮرت در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻴﭻ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ از ﺗﻤﺎس ﺑـﺪن‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫آﺳــــﻴﺐ ﻣﻮﺿــــﻌﻲ ﺷــــﺪﻳﺪ‬ (frostbite‬‬)

 ‫اﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي اورژاﻧﺴﻲ ﺳﺮﻳﻊ دارﻧﺪ.‬‫اﻏﻠﺐ ﺑﺮ روي دﺳﺘﻬﺎ، ﭘﺎﻫﺎ و ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.‬


‫ﻋﻼﻳﻢ :‬
  ‫1. درد ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻮﺑﻨﺪه ﻛـﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً ﺑـﻪ ﺑـﻴﺤﺲ ﺷـﺪن ﻋـﻀﻮ ﻣﻨﺠـﺮ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد.ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻔﻴﺪ و ﻳﺎ ارﻏﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻗﻮام ﺳﻔﺖ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺟﺎﻣﺪ ﻛﻪ در ‬ﻧﻬﺎﻳﺖ‪ ‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻴﺎه و ﭼﺮﻣﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود.‬
 ‫2. ﺗﻮرم‬
‫3. ﺗﺎول ﻫـﺎي ﻛـﺎﻫﻲ رﻧـﮓ ﻛـﻪ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻪ ﺣـﺎوي ﺧـﻮن ‫ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.‬


‫ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺼﺪوم را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻴﺪ‬ ‫ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت درﻣـﺎﻧﻲ زﻳـﺮ را ﺷـﺮوع ﻛﻨﻴﺪ:‬
 ‫1- ﻣﺼﺪوم را ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﮔﺮم اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻴﺪ.‬
‫2- در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﻓﺮد آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه اﺳـﺖ ﺳـﻌﻲ ﻛﻨﻴـﺪ ﻣـﺼﺪوم را‬ ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ و اﺟﺎزه راه رﻓـﺘﻦ ﺑـﺮ روي اﻧـﺪام آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه را ﺑـﻪ ﻣﺼﺪوم ﻧﺪﻫﻴﺪ.‬
‫3- ﺳﻌﻲ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﺦ ﻋﻀﻮ را آب ﻛﻨﻴﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﺷـﻤﺎ در ﻳـﻚ ﻣﻜـﺎن‬ ﮔﺮم ﺑﺎﺷﻴﺪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺑـﺎزﻛﺮدن ﻳـﺦ ﻋـﻀﻮ را ﺑـﺼﻮرت ﻛﺎﻣـﻞ در‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﻛﺮدن ﻳﺦ ﻋﻀﻮ ﻧﻜﻨﻴﺪ.‬
‫)ﮔﺮم ﻛﺮدن و ﺳـﭙﺲ در ﻣﻌـﺮض ﻣﺠـﺪد ﺳـﺮﻣﺎ ﻗـﺮاردادن ﻋـﻀﻮ ﻳـﺦ زده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ داﺋﻤﻲ ﻋﻀﻮ ﺷﻮد(‬
‫4- آب ﻛﺮدن ﻋﻀﻮ ﻳﺦ زده دردﻧﺎك ﺑﻮده، ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎً در ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ زﻣـﺎن ‫اﻧﺘﻘﺎل ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.‬
‫5- ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﺧﻴﺲ و ﺗﻨﮓ را ﺧﺎرج ﻛﻨﻴﺪ. ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻳﺦ زده را ﺑﺎ ﻣﻼﻳﻤﺖ‬ ﺣﺮﻛﺖ دﻫﻴﺪ و ﺑﻬﻴﭻ ﻋﻨﻮان آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﺳﺎژ و ﻣـﺎﻟﺶ ﻧﺪﻫﻴـﺪ. ﻣﺎﻟﻴـﺪن ﺑـﺮف روي ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎزده اﻛﻴﺪاً ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.‬
‫6- ﻋﻀﻮ ﻳﺦ زده را ﺑﻤﺪت ۱۰ تا ۳۰دﻗﻴﻘﻪ داﺧﻞ آب ° ‪ 40-42С‬ﻗﺮاردﻫﻴﺪ ‫ﺗﺎ ﻧﺮم و ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻮد؛ دﻣﺎي آب ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻣﻘﺪار ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.‬
 ‫7- از دﺳﺘﻜﺎري زﺧﻢ و ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻴﺪن ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﻤﺎد ﻳﺎ ﻛﺮم ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.‬
 ‫8- ﻫﻤﻪ زﻳﻮر آﻻت و وﺳﺎﻳﻞ را از اﻧﺪام ﻣﺒﺘﻼ ﺧﺎرج ﻛﻨﻴﺪ.‬
‫9- اﻧﺪام ﻣﺒﺘﻼ را ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ. اﻧﺪام آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه ﻧﺒﺎﻳـﺪ در ﺗﻤـﺎس‬ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺟﺴﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ.‬
‫01- ﺑﺮاي ذوب ﻛﺮدن ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻳﺦ زده ﮔﺮﻣﺎي ﺧﺸﻚ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‫ﺑﺨﺎري، اﺟﺎق، ﺳﺸﻮار و ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ دﻳﮕﺮ را ﺑﻬﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻧﺒﺮﻳﺪ.‬
‫11- ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﮔﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘـﻂ  ‫ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻳﺦ زده.‬
  ‫2- ﻣﺼﺪوم را داﺧﻞ ﻳﻚ ﭘﺘﻮ ﺑﭙﻴﭽﻴﺪ.‬
‫31- ﺑﻌﺪ از ﮔﺮم ﺷﺪن اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﺦ زده ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺨﻲ ﻳﺎ ﭘﻨﺒﻪ ﺗﻤﻴﺰ‬ ‫ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﮔﺮم ﺷﺪه را ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺷﻞ و ﺑﺎﻧـﺪاژ ﺗﻤﻴـﺰ ﺑـﺮاي‬ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻳﺦ زدﮔﻲ ﻣﺠﺪد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜـﺎن ﺑﻴﺤﺮﻛـﺖ‬
‫ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ.‬
‫41- در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﺎول ﺑﻬﻴﭻ ﻋﻨﻮان آﻧﻬﺎ را ﭘﺎره ﻧﻜﻨﻴﺪ.‬

‫51- در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي آن را ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷـﺪ، ﻛﻨﺘـﺮل‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ.‬

 

منبع

+ نوشته شده توسط پرستار در چهارشنبه بیستم مهر 1390 و ساعت 4:24 |
) تهوع و استفراغ "NVP "

تهوع و استفراغ در ۶۰٪ تا ۸۰٪ موارد در سه ماهه اول حاملگی رخ میدهد که اکثرا بین هفته ۶ تا ۷ حاملگی شروع میشود وعلت آن بدرستی شناخته شده نیست.

این وضیعت که بیماری صبحگاهی یا ویار خوانده می شود در بعضی از زنان صبح ها بدتر بوده و با گذشت روز بهتر می شود. ولی بیماری صبحگاهی در هر زمانی از روز می تواند بروز کند. تهوع معمولاً در حدود هفته ششم شروع می شود ولی می تواند زودتر و در هفته چهارم نیز شروع شود.

تهوع معمولاً در طول ماه بعد شدیدتر می شود. حدود نیمی از زنان مبتلا به بیماری صبحگاهی در حدود هفته ۱۴ کاملاً بهبود می یابند. در باقی موارد، این مشکل در اکثر زنان یک ماه دیگر یا کمی بیشتر نیز طول می کشد، هر چند ممکن است در ادامه حاملگی دوباره بروز کرده و تا آخر حاملگی ادامه یابد.
علت بیماری صبحگاهی
علت تهوع در دوران حاملگی دقیقاً مشخص نیست ولی احتمالاً ناشی از تغییرات فیزیکی زیادی است که در بدن زن حامله رخ می دهد

بعضی از احتمالات عبارتند از:


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط پرستار در چهارشنبه بیستم مهر 1390 و ساعت 3:49 |

آنچه در مورد سرطان سینه باید بدانیم:

سرطان سینه چیست؟

سرطان سینه، رشد مهار نشده‌ی سلولهای غیر طبیعی است كه در نواحی مختلف سینه ایجاد می شود. این اتفاق ممكن است در بافتهای مختلف مانند مجاری‌ای كه شیر را انتقال می‌دهند، در بافت تولید كننده‌ی شیر و در بافت غیر غددی رخ دهد.  

سرطان سینه پس از سرطان پوست دومین سرطان شایع در زنان است. اما سرطان پستان تنها مختص زنان نبوده بلکه مردان نيز در خطر ابتلا به آن هستند.

 هر ساله تعداد زیادی از مبتلایان به سرطان سینه تشخیص داده می‌شوند و تعدادی نیز جان خود را از دست می‌دهند. خطر ابتلا به سرطان سینه با افزایش سن بیشتر می شود.  

در حدود سه چهارم از موارد بیماری در زنان بالای 50 سال ایجاد می شود. در زمان حاضر به طور متوسط سن ابتلا به این بیماری در ایران بین 45 تا 55 سال است در حالی كه این سن در كشورهای غربی بین 50 تا 60 سال است.
بیماری سرطان پستان مانند سایر بیماری‌های سرطان 4 مرحله اول تا چهارم دارد،مرحله اول آن كاملا قابل علاج قطعی است،مرحله دوم و سوم،مرحله كلینیكی است كه بیمار باید تحت درمان‌های خاص و عمدتا جراحی و شیمی‌درمانی قرار گیرد؛اما مرحله چهارم زمانی است كه بیماری خیلی پیشرفت كرده است و كار زیادی برای آن نمی‌توان انجام داد.

 در سرطان سینه،مبتلایان شانس بالایی برای زنده ماندن داشته و پس از درمان،احتمال بازگشت و عود مجدد بیماری وجود دارد.بنابراین بیماران مبتلا به سرطان سینه باید تحت نظر پزشك معالج قرار بگیرند.

احتمال پیشگیری از 40 درصد انواع سرطان‌ها وجود دارد.سرطان سینه نیز یكی از انواع سرطانی است كه به راحتی می‌توان با تشخیص زود رس از آن پیشگیری كرد و تنها شرط آن،هوشیار بودن مردم جامعه بخصوص زنان است.

سابقه فامیلی احتمال ابتلا به سرطان سینه را 5 برابر افزایش می‌دهد.از این رو پیشگیری از این سرطان بسیار حائز اهمیت است تا این بیماری در مراحل ابتدایی تشخیص داده شود.

علل :


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط پرستار در سه شنبه دوازدهم مهر 1390 و ساعت 8:58 |
 

آسم یک بیماری ریوی است و عبارت‌ است‌ از یک‌ بیماری‌ مزمن‌ همراه‌ با حملات‌ مکرر خس‌خس‌ و تنگی‌ نفس‌. این‌ بیماری‌ در تمام‌ سنین‌ می‌تواند وجود داشته‌ باشد اما 50% از موارد، کودکان‌ زیر 10 سال‌ هستند. آسم‌ بیشتر در پسران‌ رخ‌ می‌دهد تا دختران‌، اما در آسمی‌ که‌ در سنین‌ بزرگسالی‌ آغاز می‌شود زنان‌ سهم‌ بیشتری‌ را به‌ خود اختصاص‌ می‌دهند. گاهی تنفس مشکل می شود و تنگی نفس به صورت متناوب رخ می دهد. علائم و شدت بیماری در افراد مختلف متفاوت است.

 برخی از ورزشکاران حرفه ای مبتلا به آسم هستند و طی ورزش شدید کمی احساس تنگی نفس می کنند، در حالی که برخی افراد حین ورزش معمولی دچار حمله شدید آسم شده و نیاز به درمان اورژانسی پیدا می کنند. به هر حال همه ی مبتلایان به آسم در این نکته مشترک هستند که مجاری هوایی در آنها به صورت غیر طبیعی متناوباً تنگ می شود

آسم چگونه ایجاد می شود؟
در بیشتر موارد آسم در اثر تنگ شدن موقتی و برگشت پذیر مجاری هوایی ایجاد می شود. ولی در برخی افراد التهاب مجاری تنفسی در اثر آسم منجر به تغییرات دائمی می شود. مجاری تنفسی آسیب می بینند و به صورت برگشت ناپذیرو تنگ باقی می مانند. در اثر این تغییر ظرفیت تنفسی کاهش می یابد. ممکن است سرفه و خس خس سینه در شرایط عادی وجود نداشته باشند ولی تستهای تنفسی کاهش توانایی ریه در خروج هوا را نشان می دهند. اگر باریک شدن مجاری تنفسی شدید باشد، حتی فعالیتهای ساده مانند بالا رفتن از پله ها ممکن است موجب تنگی نفس شود. تغییرات دائمی راههای هوایی فقط در برخی افراد مبتلا به آسم رخ می دهد. ممکن است شدید بودن بیماری، طولانی بودن مدت ابتلا و عدم درمان آسم با داروهای ضد التهابی علت آن باشد. برخی مطالعات نشان می دهند که در افرادی که آسم خفیف دارند احتمال آسیب دائمی و کاهش عملکرد ریه کمتر است.

چه چيزهايي باعث آسم مي شود ؟
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط پرستار در سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390 و ساعت 9:37 |

در دنيا بیش از ۶۵۰عقرب وجود دارد كه  از این میان ۵۰ نوع براي انسان خطرناك هستند. در ایران خطرناک ترین آنها همی اسکورپیون لپتوریس است که محل زیست اصلی آن خوزستان بوده و به نام محلی گاردیم مشهور است . فعالیت عقربها در آب و هوای گرم و شب ها بیشتر میشود .سم آنها عمدتا نورتوکسیک بوده و باعث تحریک کانالهای سدیمی و در نتیجه افزایش فعالیت سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک میشود.

علائم و نشانه ها:

پس از چند دقیقه از گزیدگی در موضع درد شدید تاول و ادم ایجاد میشود. ودر طی ۴ ساعت علائم فعالیت بیش از حد سیستم عصبی ظاهر میشود.

تاول و قرمزي پوست

تورم در حال پيشرفت

تهوع و استفراغ

آبريش از دهان

اختلال رواني

بي حسي و گزگز انگشتان

بي اختياري ادرار و مدفوع

تشنج

اقدامات اوليه در عقرب گزيدگي:

 -استراحت و بي حركت نگه داشتن مصدوم و عضو مبتلا،

-خارج كردن ساعت و زيور آلات

- كمپرس سرد (۱۰-۱۵) جهت تسکین درد

 نكته: از گذاشتن يخ به طور مستقيم بر روي اندام خودداري فرماييد

 - در صورت نزديك بودن به مركز درماني بهتر است بدون فوت وقت مصدوم را به آن جا انتقال دهيد.

 -  در انواع غیر گاردیمی استفاده از دستگاه مکنده جهت خارج کردن سم در دقایق اولیه 

-  تجويز اكسيژن در صورت لزوم و انتقال به مراكز درماني

به دليل جذب سريع زهر و حجم كم آن، نيازي به تخليه محل گزش وجود ندارد. كنترل مجاري هوايي، كنترل درد ، اضطراب و اختلالات حركتي مصدوم از جمله اقدامات كمكي مي باشد. ضمنا پادزهرعقرب گزيدگي در درمانگاههاي محلي موجود است كه بايد سريعا تزريق شود. تجويز آرام بخش هم مي تواند به مصدومين كمك كند.
در بزرگسالان درد و بيحسي ناحيه تزريق پس از ۲۴ ساعت برطرف مي شود ولي علايم عصبي و عضلات اسكلتي ممكن است زمان بيشتري به طول انجامد. چنين علايمي يك ساعت پس از تزريق پادزهر برطرف مي شود ولي ممكن است درد تا ۲۴ ساعت ادامه داشته باشد

بستن بالاي محل گزش با هدف تاخير در جذب سم

توجه : در صورت نزديك بودن مراكز درماني بهتر است بدون فوت وقت و انجام اقدامات اضافي مصدوم را هر چه سريعتر به مراكز درماني منتقل كنيد .

گزيدگي عقرب در افراد پير , كودكان , نوزادان و افراد مصدوم خطرناك تر است . همچنين اگر گزش متعدد يا نزديك سر و صورت يا گردن مصدوم باشد , خطرناك تر از گزش اندام ( دست و پا ) خواهد بود . به ياد داشته باشيد كه علايم گزيدگي با عقرب " گارديم " در ابتدا بسيار خفيف و ناچيز است و همين مسئله اغلب باعث عدم مراجعه به موقع فرد به مراكز درماني مي گردد . اما مراجعه به مراكز درماني لازم و ضروري است و تاخير مي تواند منجر به بروز علايم مختلف مسموميت , از بين رفتن بافت هاي بدن در محل گزش يا حتي در موارد شديد منجر به مرگ فرد گردد .

+ نوشته شده توسط پرستار در پنجشنبه ششم مرداد 1390 و ساعت 5:15 |

یکی از مواردی که در سوختگی اهمیت دارد محاسبه مایع بیمار است. برای محاسبه مایع مورد نیاز بیمار باید علاوه بر مایع نگهدارنده ، مقدار مایع از دست رفته در بیمار را اندازه‌گیری کرده و به نگهدارنده افزود.

برای برآورد مایع از دست رفته فرمول‌های زیادی وجود دارد بفرض فرمول پارکلند که در آن 4 برابر وزن فرد در سطح سوختگی وی افزوده شده و میزان کمبود گفته می‌شود.

Replacement fluid= 4 mL × Weight(Kg)  × % burning area

سطح سوختگی را بر اساس بخشی از پوست که دچار سوختگی درجه 2 و 3 شده است، محاسبه می‌شود. نیمی از مایع در ظرف 8 ساعت اولیه و مابقی در ظرف 16 ساعت بعد تجویز می‌شود.

مثال:

مرد 70 کیلوگرمی با سوختگی  25 درصد به اورژانس آمده است. میزان مایع تجویزی چقدر است؟

میزان مایع از دست رفته:

4×70×25= 7000 cc

3500 سی سی در 8 ساعت اول و همین میزان در 16 ساعت بعد باید برود.

مایع نگهدارنده بیمار 2.5 لیتر است.  که حدود 850 سی سی آن در 8 ساعت اول می‌رود .

نتیجه آنکه برای بیمار باید  3350 سی سی در 8 ساعت اولیه و 5150 سی سی در 16 ساعت بعد باید برود. بنابراین بیمار در 8 ساعت ابتدایی هر ساعت به 420 سی سی و در 16 ساعت بعد به هر ساعت 320 سی سی مایع لازم دارد.

 

منبع: اورژانسهای پزشکی (دکتر بهروز هاشمی)

+ نوشته شده توسط پرستار در شنبه بیست و پنجم دی 1389 و ساعت 4:39 |

قال رسول الله (ص ): الخمر ام الخبائب

یکی از گناهان کبیره از نظر دین اسلام خوردن مشروبات الکلی مییاشد که در این جا به برخی مضرت جسمانی مشروبات الکلی که با طب نوین به اثبات رسیده است اشاره می کنیم :

زیانهای الکل بر مغز و اعصاب : 

اثر اصلی عمده و کوتاه مدت الکل بر سیستم اعصاب مرکزی است. مصرف نوشابه های الکلی در ابتدا موجب نوعی آرامش و رها شدن کاذب و افراطی می گردد. ولی پس از مدتی اثرات واقعی آن از جمله : ناهماهنگی در حرکات عضلات، اختلال در تصمیم گیری آسیب اعمال حرکاتی و مهارتی کندی واکنش و فعالیتهای دماغی و فکری تشدید حالت تهاجمی و پرخاشگری درهم و برهم حرف زدن سوزش قلب پرحرفی دوتا دیدن اشیا و افراد و افزایش ادرار میباشد.
شایع ترین اختلال سیستم عصبی در الکلیسم مزمن آسیب قرنیه و اعصاب چشم است. 

2- زیان های الکل بر استخوانها : 

بررسی گروهی از پژوهشگران نشان داده است که مشروبات الکلی سبب ضعیف شدن و شکستگی استخوانها می شود و استخوانهای شکسته در طولانی مدت به سختی درمان خواهند شد.
پزشکان می گویند مصرف مشروبات الکلی سبب ضعیف شدن و شکستگی استخوانها میشود و استخوانهای شکسته در طولانی مدت به سختی درمان خواهند شد.
پزشکان می گویند مصرف مشروبات الکلی به تدریج مانع کار بافتهای استخوان ساز میشود و در ظی چند سال استخوانها صدمه می بینند و همچنین مصرف این مشروبات سبب کشیدگی تاندونها می گردد. 

کلیه :  

یکی از اطبا معروف انگلیس می گوید : 

 اشخاصی که مبتلا به امراض کلیه می شوند 5/87درصد آن به واسطه مشروبات الکلی است. مشروبات الکلی میزان ادرار را زیاد کرده و سبب تورم بعضی اعضا چون شکم و پاها و پلک های چشم می گردد.
 گردن : 

در اثر استعمال الکل و مخصوصا آب جو گاهی پی گردن زیاد و محتاج به عمل جراحی میگردد.
 تاثیر مشروبات الکلی بر کبد : 

کسانی که به طور مزمن الکل مصرف می کنند در معرض خطر بالای نارسایی کلیه و کبد هستند moonshine می تواند برای کلیع شما بسیار مضر باشد زیرا حاوی سرب است و این عنصر برای کلیه ها مسمومیت زاست.
از کارهای مهم کبد تجزیه و خنثی کردن سمومی است که به داخل آن راه پیدا میکند اما متاسفانه در برابر سم الکل اثری ندارد و این الکل است که قدرت تحریک خود را روی کبد نیز اعمال می کند.
تاثیر مشروبات الکلی بر گردش خون : متخصصان می گویند الکل به همان شکل خالص، بدون آنکه تغییر ماهیت دهد وارد خون می شود و دستگاه گردش خون در معرض آسیب آن قرار می گیرد. گلبول های سفید خون را که به منزله سربازان مدافع بدن در مقابل میک روب ها نابود می باشند را از بین می برند و هموگلوبین خون را که محتوای آهن می باشد نابود و بدن را دچار کم خونی عجیبی مینماید. 

مشروبات الکلی باعث اختلال در هضم غذا : 

الکل مواد غذایی را سفت و سخت می سازد چنانچه اگر گوشتی را در مقداری الکل بیاندازیم مانند چرم میشود و در این حالت معلوم است که چه به سر معده می آید به علاوه الکل شیرهای معده را کم و نامرتب و فاسد می سازد و اجازه نمی دهد روی غذا تاثیر کند و غذای هضم نشده سربار معده میماند همچنین الکل اشتها را ازبین می برد.
مشروبات الکلی عامل جنون است، آمار دقیق تیمارستان ها نشان می دهد که تکثر دیوانگان کسانی هستند که سالهای دراز عمر خود را با میخوارگی و مستی بسر برده اند به موجب یک آمار در یک خانواده در آمریکا هفت نفرشان ابله و احمق بودند که پدر و مادرشان الکلی بوده اند.
دکتر پارکر که یکی از دکترهای مشهور نیویورک به شمار می رود گفته است که نصف حوادث دیوانگی و سفاهت به واسطه مشروبات است.
طبق آماری که در سال 1902 میلادی در انگلستان گرفته شده بود افرادی که در اثر خوردن مشروبات الکلی مبتلا به جنون و دیوانگی گردیده اند به این ترتیب است :
2249 نفر مرد و 976 نفر زن.
طبق تحقیقات در انگلستان دانشمندانبه این نتیجه رسیده اند که تقریبا 95 درصد از دیوانگی افراد جامعه در انگلیس به علت اعتیاد به الکل است. (البته ذکر این نکته به جاست که در دین مبین اسلام حتی خوردن یک جرعه شراب هم حرام میباشد)
اما رضا (علیه السلام)فرمودند : خدای عزوجل شراب را حرام فرمود : زیرا شراب تباهی می آورد، عقل شرابخواران را دگر گون می سازد و آنان را به انکار خداوند عزوجل و دروغ و تهمت بستن به او و پیامبرش وا می دارد و دیگر اعمالی چون تبهکاری و قتل که از شرابخواران سر می زند. 

ضررهای مشروب بر سایر اعضا : 

مشروب نه تنها دستگاه گردش خون بلکه تمام اعضا بدن را به افت الکل دچار می کند و شراب خوار را به سو هاضمه ، تشنج معده، شکم درد، و استفراغ و آسیب معده و ضایعات نوسوج مغزی و ناراحتی های قلبی از جمله اریتمی و تاکیکاردی، گرفتار می کند. پزوهشگران می گویند مصرف زیاد الکل موجب فلج شدن فعالیتهای مغزی و دستگاه تنفس و در نتیجه مرگ می گردد. 

مضرات مشروب بر نوزاد و جنین 

امروزه آمار نشان می دهد مرگ کودکانی که والدین آنها مشروبات الکلی می نوشند بیشتر از سایر کودکان است که بر اثر سایر امراض از بین می روند و اطفالی که از پدران شراب خوار به وجود می آیند غالبا ضعیف علیل و غالبا به تشنج های شدید مبتلایند و قدرت دفاعی آنها در مبارزه با مشکلات زندگی ناچیز است و در برابر عفونت های مختلف بسیار حساسند، نقص بدنی انحراف ستون فقرات کر و لالی عوارض ناشی از غده تیروئید و همچنین ضایعات مغزی مانند عقب ماندگی رشد نکردن ماهیچه ها دیوانگی های حاد و غیره در آنان فراوان دیده می شود

 

 

+ نوشته شده توسط پرستار در سه شنبه هفتم دی 1389 و ساعت 5:7 |

تعریف:

كله سيستيت (cholecystitis): عبارت است از عفونت يا التهاب كيسه صفرا که میتواند حاد یا مزمن بوده و معمولا توسط سنگ کیسه صفرا مستعد میشود. سنگهای کیسه صفرا شایعترین علت بیماری های صفراوی در ایلات متحده هستند.این بیماری تا سن 75 سالگی در 20 تا 35 درصد مردم ایجاد میشود.

کله لیتیاز: عبارت است تشکیل سنگ در کیسه صفرا

 

اپیدمیولوژی:

 سنگ کیسه صفرا دو تا سه برابر در خانم ها شایعتر بوده و بیشتر اوقات در گروه سنی میانسال یا مسن تر اتفاق می افتد.                                                      

* در افرادی که زندگی بدون تحرک دارند.

 * در خانم های چند زا و خانم هایی که ocp  (قرصهای جلوگیری ازبارداری)مصرف می کنند.                                                                 

* در افراد چاق و افرادی که تاریخچه ای از بیماری ایلئوم و رزکسیون دارند، در دیابت شیرین، مشکلات اندوکرین، سیروز، افراد با مشکلات همولتیک مانند کم خونی داسی شکل، هیپرلیپیدمی و افرادی که رژیم کاهنده کلسترول یا رژیم پر کاری دارند.

دو سوم افرادی که کله لیتیاز دارند به کله سیست مزمن مبتلا هستند.

 

علت شناسی:

 علت ایجاد سنگهای صفراوی هنوز بخوبی شناخته نشده است. 

  پاتو فیزیولوژی: به طور کلی سنگهای کیسه صفرا را به سه گروه تقسیم میکنند:  

 1)کلسترولی: شایعترین نوع بوده و بیشتر در زنان دیده میشود.

2)سنگهای پیگمانی: این نوع به دو گروه سیاه (در موارد همولیز و سیروز)و بیلی روبینات کلسیم (ناشی از عفونت سیستم صفراوی)

3)سنگهای مختلط: شامل سنگ های کلسترولی ، پیگمانی، کربنات کلسیم و نمک های صفراوی میباشند.

تظاهرات بالینی:ممکن است در 50% سنگ های صفراوی علامتی وجود نداشته باشد. درد یا کولیک صفراوی اولین علامت بیماریست. معمولا به علت انسداد موقتی مجاری خروجی کیسه صفرا روی میدهد.از قسمت فوقانی خط میانی شکم شروع میشود و گاهی به پشت و شانه راست تیر میکشد.بیمار غالبا بیقرار بوده و با تغییر وضعیت سعی در رفع درد دارد.تهوع و استفراغ از دیگر علائم هستند که استفراغ گاهی سبب بهبود علائم می گردد.

ممکن است سابقه نفخ، سوء هاضمه، آروغ زدن، عدم تحمل غذاهای چرب  و  احساس ناراحتی مبهم در قسمت فوقانی راست شکم و اپی گاستر دیده میشود. درجه حرارت بدن طبیعی است.

روشهای تشخیصی: سونوگرافی شکم، توموگرافی کامپیوتری، کلانژیو گرافی، کله سیستوگرافی و ندرتاً آزمایش ترشحات صفراوی.

درمان: درمان اختصاصي برحسب شدت بيماري ، وجود عفونت ، اندازه سنگ ، و وضعيت سلامت عمومي ، متفاوت است. مسکن خوراکی مصرف نموده و بیمار آموزش داده میشود که از مصرف غذاهای تشدید کننده علائم خوداری کند.ممکن است بیمار بستری شود و تزریق وریدی جهت رفع کولیک صفراوی انجام شود. قرار داد سوند معده تا رفع علائم استفراغ یا پانکراتیت.تجویز مایعات وریدی به منظور جلوگیری از اختلالات آب و اکترولیت. با کمک آندوسکوپی  رتروگراد می توان سنگ را بدون عمل جراحی خارج نمود.

 

 

درمان جراحی

کله سیستکتومی: شامل برداشتن کیسه صفرا از دیواره خلفی کبد و بستن شریان،ورید و مجرای سیستیک.

مزیت های این روش: با اسکار کمتری همراه است، بیمار مدت کمتری در بیمارستان بستری میشود،

زودتر به راه می افتد و تنها به مسکن خوراکی نیاز دارد و عوارض کمتری را تجربه میکند.

تشخیص های پرستاری:

درد بعلت اسپاسم صفراوی

خطر بروز کاهش حجم ثانوی بعلت استفراغ و ساکشن لوله نازوگاستریت.

نقص اطلاعات بیمار در رابطه با روشهای تشخیصی و درمان بیماری

افزایش خطر عوارض ثانوی به دارو درمانی در حین آندوسکوپی رتروگراد.

نقصان اطلاعات بیمار در رابطه با جراحی و بهبود آن

وجود اضطراب ثانوی به عمل و میزان جراحی

خطر بروز آسیب و عوارض بعد از جراحی نظیر خونریزی، عفونت، اختلال آب و الکترولیت، احتباس ادرار و کاهش حرکات دستگاه گوارش.

اقدامات پرستاری و آموزش های لازم بیمار:

*پاسخ بیمار به درمان های علامتی نظیر مصرف مسکن را ارزیابی کنید. میزان اطلاعات بیمار در مورد روشهای تشخیصی را جویا شوید. کنترل علائم حیاتی از نظر احتمال بروز التهاب ناشی از سنگ. ارئه اطلاعات لازم در مورد اعمال مراقبتی قبل و بعد از عمل بیمار صفراوی است.

*توجه به احتیاجات بیمار، فراهم نمودن محیط آرام و ساکت و وضعیت راحت برای بیمار ضروری است، در صورت ادامه استفراغ با دستور پزشک سوند معده بیمار را ساکشن کرده  تا استفراغ و اتساع شکم کاهش یابد،مددجویان مایعات وریدی را طبق دستور پزشک باید دریافت کنند.

* قبل از انجام آندوسکوپی رتروگراد حلق بیمار با اسپری بی حس و بعد ار انجام آن رفلکس گگ بیمار بررسی و مصرف خوراکی را شروع نماید.

* آموزش های لازم بعد از عمل جراحی نظیر تغییر وضعیت دادن، سرفه کردن، تنفس عمیق، مصرف مایعات، انجام فعالیت و تحرک و . . .

* میزان اضطراب بیمار مشاهده و اعتماد به نفس وی را افزایش دهید و روش های تشخیصی و عمل را برای بیمار توضیح دهید.

*علائم حیاتی بعد از عمل کنترل و به نشانه های شوک نظیر سیانوز، تعریق، سردی پوست و . . توجه شود.محل زخم پانسمان و لوله های تخلیه کننده را از نظر احتمال خونریزی یا ترشح بررسی کنید.

مصرف غذای کم چرب توصیه میشود.

 

 

+ نوشته شده توسط پرستار در سه شنبه هفتم دی 1389 و ساعت 4:58 |

جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک نمایید.

+ نوشته شده توسط پرستار در سه شنبه هفتم دی 1389 و ساعت 4:52 |
نودشه.